nov uporabnik
pozabljeno geslo
RSS Izola.infoIzola.info na TwitterjuIzola.info na Facebooku
Izola.info 
Novice Napovednik Imenik Placi Ustanove Izolani Podjetja Gostinstvo Turizem Vpis
Lokalne volitva 2010 Izola

Sestava Občinskega sveta

Občina Izola

Branko Simonovič (DeSUS) Davorin Adler (LDS) Slavko Samotorčan (Mef in Izolani)
Sebastjan Morato (SD) Valdi Morato (SD) Vlado Marič (DeSUS) Marjetka Popovski (DeSUS) Bogdan Gerk (IJN) Manca Vadnjal Stojanović (IJN)
Aleksej Skok (SD) Romina Kralj (SD) Vojko Ludvik (Oljka) Silvano Sau (Italijanska narodna skupnost) Nevijo Frank (SDS) Darko Grad (IJN) Alojz Zorko (IJN)
Breda Pečan (SD) Marino Domio (SD) Edi Grbec (Združeni za Izolo) Felice Žiža (Italijanska narodna skupnost) Radivoj Nardin (SDS) Rozana Prešern (IJN) Tomislav Klokočovnik (IJN)
Izola je naša (IJN) Izola je naša (IJN)
Socialni demokrati (SD) Socialni demokrati (SD)
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)
Slovenska demokratska stranka (SDS) Slovenska demokratska stranka (SDS)
Italijanska samoupravna narodna skupnost (ISNS) Italijanska samoupravna narodna skupnost (ISNS)
Mef in Izolani Mef in Izolani
Združeni za Izolo Združeni za Izolo
Liberalna demokracija Slovenije (LDS) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)
Oljka - stranka slovenske Istre Oljka - stranka slovenske Istre
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 23 članov, od katerih dva izvolijo pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo nepoklicno.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov ter nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave.

V skladu z zakonom daje soglasje k statutom in k imenovanjem vodstvenih delavcev javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, imenuje predstavnike v svete oziroma organe upravljanja zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, daje mnenje k imenovanju načelnikov upravne enote.

Občinski svet se voli v skladu z zakonom na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Njegove seje sklicuje in vodi župan, ki je zadolžen za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta.
Pristojnosti Občinskega sveta:
Sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine
Sprejema občinski proračun in zaključni račun
Ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
V sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
Daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o zadevah, prenesenih na občino iz državnih pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
Odloča o združevanju občine v širšo lokalno skupnost in o drugih oblikah povezovanja občine,
Nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
Potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
Imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
Imenuje in razrešuje člane odborov in komisij občinskega sveta,
Na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana, ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
Odloča o odtujitvi in zamenjavi občinskega nepremičnega premoženja,
Odloča o zadolževanju občine,
Razpisuje referendum,
S svojim aktom, v skladu z zakonom: določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev, določa merila za določitev plače direktorjem javnih podjetij in javnih zavodov, kolikor z zakonom ali drugim aktom ni določeno drugače, ter določa kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
Določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
Odloča o uporabi obale, pripadajočih zemljišč in morja za opravljanje pristaniške dejavnosti,
Določa pristanišča javnega prometa,
Predpisuje režim plovnih pristanišč, zaklonišč, prezimovališč in njihovo nadzorstvo,
Ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
Ustanavlja gospodarske družbe ali druge osebe zasebnega prava,
Odloča o vlaganju kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava,
Odloča o igralništvu v občini,
Daje soglasje k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina, in odloča o dajanju poroštev za izpolnitev njihovih obveznosti,
Določa predstavnike občine v organih javnih zavodov in javnih podjetij, če to ni v zakonu določeno drugače,
Določa predstavnike občine v organih družb, v katerih ima občina po zakonu predstavnika, oziroma v organih gospodarskih družb, združenj in organizacij, ki jih ustanovi sama, razen če gre za zastopanje,
Ustanovi komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo ter imenuje in razrešuje njene člane,
Ustanovi svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za varstvo uporabnikov javnih dobrin in za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
Določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
Daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
Odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakon, Statut Občine Izola in odlok.
Izola je naša (IJN) Socialni demokrati (SD) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) Mef in Izolani Slovenska demokratska stranka  (SDS)
Italijanska narodnostna skupnost (ITA) Združeni za Izolo Liberalna demokracija Slovenije (LDS) Oljka - stranka slovenske Istre (Oljka)  
Občinski svetniki sprejeli proračun Občine Izola
Občinski svetniki sprejeli proračun Občine Izola · Na včerajšnji izredni seji so izolski občinski svetniki potrdili proračun Občine Izola za leto 2016. Ta predvideva 20,5 milijonov evrov...
Slovensko-morje > Družba
E-novice ali Novice iz Izole
E-novice ali Novice iz Izole · Občina Izola bo jutri, v petek, 15. januarja 2016, pričela s pošiljanjem dvotedenskih novic po elektronski pošti. E-novice ali Novice iz Izole...
Slovensko-morje > Družba
Sprejet nov rebalans in Odlok o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave
Sprejet nov rebalans in Odlok o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave · Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli nov Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2015 in Odlok o...
Slovensko-morje > Družba
Zaradi Ribe drugi rebalans izolskega proračuna
Zaradi Ribe drugi rebalans izolskega proračuna · Do včeraj bi morala izolska občina podjetju Riba plačati 1,070 milijona evrov. A tega ni naredila, ker mora občinski svet najprej sprejeti...
Primorske novice > Družba
Občina Izola pridobila gradbeno dovoljenje za krožišče pri komunali
Občina Izola pridobila gradbeno dovoljenje za krožišče pri komunali · Občina Izola je danes prejela gradbeno dovoljenje za manjše krožišče na novi vpadnici v Izolo (krožišče pri Komunali Izola) kjer so bila dela...
Slovensko-morje > Družba
Župan Kolenc ima v kabinetu novo vodjo
Župan Kolenc ima v kabinetu novo vodjo · Izolski župan Igor Kolenc ima v svojem kabinetu novo vodjo, 33-letno Polonco Skendžič iz Lucije. Po izobrazbi je pravnica, pravi pa, da Izolo...
Primorske novice > Družba
Občina Izola oddaja poslovne prostore
Slovensko-morje > Družba
Razvojni potencial Izole je sprostitev obstoječih stavbnih zemljišč
Razvojni potencial Izole je sprostitev obstoječih stavbnih zemljišč · Občina Izola aktivno dela na ureditvi treh con, ki bi omogočile razvoj poslovnih in proizvodnih dejavnosti, saj povpraševanje po takih...
Slovensko-morje > Družba
Slovenska ljudska stranka (SLS) Istra - Istria Zares - nova politika (Zares) Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSi)